پانزدهمین دوره اعتکاف خلوت دل - مسجد جامع شاندیز - 1400